Ana Sayfa » Tarifler » Tatlı Tarifleri » Me­reng­li Süt­laç

Me­reng­li Süt­laç

(4 Ki­şi­lik)

Mal­ze­me­ler:

1 lit­re süt

100 gram pi­rinç

150 gram es­mer şe­ker

Me­reng İçin:

2 yu­mur­ta akı

3 kah­ve fin­ca­nı es­mer şe­ker

3 dam­la li­mon su­yu

Ya­rım tu­tam tuz

Ha­zır­la­nı­şı:

Pi­rinç­le­ri 1 gün ön­ce­den ıs­la­tın, ya­rı­sı­nı az su­da haş­la­yın. Di­ğer ya­rı­sı­nı blen­der­dan ge­çi­rin, süb­ye ya­pın ve­ya hep­si­ni bir­den haş­la­yıp ya­pa­bi­lir­si­niz. Sü­tü kay­na­tın, haş­lan­mış pi­rin­ci sü­te ila­ve edin. Kay­na­ma­sın­dan iti­ba­ren 15-20 da­ki­ka pi­şi­rin ve şe­ke­ri­ni ko­yun. Şe­ker eri­yin­ce­ye ka­dar ka­rış­tı­rın. Süt­la­cı uy­gun ka­se­le­re pay­laş­tı­rın ve so­ğu­ma­sı­nı bek­le­yin. Es­mer toz şe­ker­le, yu­mur­ta ak­la­rı­nı mik­ser­de çır­pın. Bu ara­da 200 de­re­ce­ye ayar­la­dı­ğı­nız  fı­rı­nı ön­ce­den ısıt­ma­ya baş­la­yın. Ka­rı­şı­mı ko­yu krem­a kı­va­mı­na ge­le­ne ka­dar (yak­la­şık 20 da­ki­ka) çır­pın. Ka­rı­şı­mı süt­la­cın üze­ri­ne ya­yın. Fı­rı­nın de­re­ce­se­ni 100’e dü­şü­rün, ka­pa­ğı ara­lık ka­la­cak şe­kil­de yak­la­şık 20 da­ki­ka süt­laç­la­rı pi­şi­rin. Ser­vi­se sun­ma­dan ön­ce üze­ri­ni çi­lek­le süs­le­yin.

3merenglisütlaç #sütlaç #tatlı #food #yummy #dessert #delicous

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir